Tehnoloogiaõpe ainult tüdrukutele

Unicornide suvelaager

Unicorns’ summer camp

Soovid HK Unicorn Squad gruppi oma kodukohta või kooli?

Would you like to have a unicorn squad in your community or school?

Kuidas tekivad uued grupid?

How new squads are formed

Kuhu tahame jõuda?

What we want to achieve

Kes me oleme?

About us

Miks me oleme?

Why we exist

Esimene kursus

First course

Miks ainult tüdrukud?

Why all-girls squads

Kuidas õppevahendite jagamise süsteem toimib?

How to get teaching aids

Kuidas tuli nimi HK Unicorn Squad?

History behind our name “HK Unicorn Squad”

Unicornide suvelaager

Lisaks kahele kursusele õppeaastas toimub igal aastal ka HK Unicorn Squad suvelaager, kuhu tulevad kokku meie tehnikaringides käivad tüdrukud üle Eesti. Laagris lahendatakse meeskondlikke tehnoloogia-, matemaatika- ja füüsikaülesandeid, külastatakse kultuuriasutusi kohtutakse inspireerivate naisliidritega, kõrvale ei jää ka sportmängud. Esmakordselt toimus suvelaager Viimsis 2019.a 11.–13. juulini, osales 120 tüdrukut.

Unicorns’ summer camp

Every summer, in addition to two courses per school year, there’s a HK Unicorn Squad summer camp where girls from our tech squads come together from all over Estonia. In the camp they do teamwork, resolve technology-, math- and physics-based tasks, play various sports games, visit cultural institutions and meet inspiring female leaders. On July 11-13, 2019 the first camp was organized in Viimsi where 120 girls came together.

Soovid HK Unicorn Squad gruppi oma kodukohta või kooli?

 • Leia vähemalt 6 tüdrukut vanuses 7-12.
 • Leia koht, kus ringitegevust läbi viia.
 • Leia vähemalt 2 juhendajat või põhijuhendaja ja abilised.
 • Kirjuta liis@unicornsquad.ee

Would you like to have a unicorn squad in your community or school?

 • Find at least 6 girls aged 7-12.
 • Find a place where to organize squad activities.
 • Find at least 2 instructors (or the main leader and assistants).
 • Write to liis@unicornsquad.ee

Kuidas tekivad uued grupid?

Meie huviring ei ole klassikaline huviring, mis algab septembris ja lõpeb mais, vaid 2 korda õppeaastas on 10 kursusetundi - sügisel ja kevadel. Tunnid toimuvad üks kord nädalas (1,5–2 h) ning iga grupp määrab ise oma ringitegevuse toimumise päeva ja kellaaja.

Uue grupi avajal peab olema vaid tahe oma tüdrukute grupp kokku ajada, olema ise või leidma juhendajad ning organiseerima koha ringi läbiviimiseks (nt klassiruum koolis, huvikeskuse ruumid vms). Juhul kui eestvedajat ei leia, siis aitame selle leida meie kontaktvõrgustiku kaudu.

Vahendid tundide läbiviimiseks, materjalid ja õppevideod on meie poolt tasuta, selle eest midagi maksma ei pea. Minimaalne tüdrukute arv grupis on 6. Maksimaalset arvu me ette ei ole kirjutanud, aga optimaalne on 10–12 tüdrukut. Kui huvilisi on väga palju, on otstarbekam avada kaks väiksemat gruppi.

Juhendajateks võivad olla nii õpetajad, huvijuhid, ringijuhid kui ka aktiivsed lapsevanemad. Tundide juhendamises ei ole midagi rasket. Ei pea olema tehnikaalase haridusega inimene ega omama spetsiifilisi tehnoloogiaalaseid teadmisi. Ülesanded, millega tüdrukud esimestel kursustel tegelevad, on lihtsad ja mängulised ja üles ehitatud selliselt, et neil tekiks tehnoloogiamaailma vastu huvi läbi toreda koostegutsemise. Meil on kogemus nii õpetajatest kui lastevanematest juhendajatega ning mõlemad tulevad juhendamisega suurepäraselt toime.

How new squads are formed

Our squad is not a classical hobby group starting in September and ending in May, but they consist of two 10-day courses in an academic year – in autumn and spring. Classes are held once a week lasting for 1.5-2 hours at a time, and each group sets its own day and time to come together.

The founder of a new group has to have a will to summon the girls, be their instructor or find one, and get a place to come together (e.g. a classroom in a school, a room in a hobby centre, etc). If it’s difficult to find a leader, we will help to find someone through our contact network.

We provide all the resources for the classes, materials and study videos free of charge. The minimum number of girls in a group is 6. We don’t prescribe the maximum number, but 10-12 girls is optimal and recommended. If more girls want to get engaged, it’s more appropriate to open two smaller groups.

Instructors can be teachers, hobby group leaders, or enthusiastic parents. There’s nothing difficult about giving classes. One doesn’t have to be a person with technological education or have specific technology knowledge. In the first year, tasks for girls are simple and playful, designed to increase interest in the technology world through great collaboration. Our experience shows that both teachers and parents make good instructors.

Kuhu tahame jõuda?

Aastaks 2020 tahame jõuda 1000 tüdrukuni, kelledest 75% on läbinud vähemalt 2 kursust. Pikaajaline eesmärk on jõuda tulemuseni, kus tüdrukute ja poiste osalus (7–14aastased) tehnikahuviringides on võrdne. Eesti puhul tähendab see umbes 2500 tüdrukut.

What we want to achieve

By 2020 we want to reach 1000 girls, of which 75% have done at least 2 courses. The long-term goal is to achieve an equal participation rate of girls and boys (7-14 years old) in technology-related hobby groups. In Estonia, this means about 2500 girls.

Kes me oleme?

HK Unicorn Squad on liikumine, mis pakub huviharidusena tehnoloogiaõpet ainult tüdrukutele. Ettevõtmine sai alguse 2018. aasta sügisel eesmärgiga äratada ja kasvatada tehnikaalast huvi tüdrukute seas läbi praktiliste ülesannete. Meie visioon on kasvatada huvi tehnika, robootika ja loodusteaduste vastu 7–14aastaste tüdrukute seas.

HK Unicorn Squad esimene lend alustas 2018. a septembris Viimsis Miiduranna külas. Esimeses grupis oli kokku 17 tüdrukut vanuses 7–12 eluaastat. Pärast esimest edukat kursust otsustasime jätkata 2019. kevadel testrühmadega üle Eesti, pakkudes tasuta vahendite ja juhistega varustatud õppekomplekte.

Ettevõtmine sai väga positiivse vastukaja. Kevadel 2019 alustas üle Eesti 16 HK Unicorn Squad huviringi, tüdrukuid oli neis juba üle 200. Sügisel 2019 alustab tegutsemist ligi 50 gruppi, kus osaleb rohkem kui 600 tüdrukut.

About us

HK Unicorn Squad is a movement providing knowledge and skills in technology as hobby education only for girls. The project started in the fall of 2018 with the aim to arouse and increase interest in technology-related hobbies among girls through practical assignments. Our vision is to develop a true interest in technology, robotics and science among girls aged 7-14.

The first squad of the movement was formed in September 2018 in Miiduranna, Viimsi. It consisted of 17 girls aged between 7-12. After the first successful course we decided to continue with test groups all over Estonia in spring 2019, providing free educational kits consisting of teaching resources and instructions.

The project received positive feedback and in spring 2019, 16 HK Unicorn Squad’s hobby groups started to operate all over Estonia, engaging more than 200 girls. By the fall of 2019, about 50 groups have been started up, including more than 600 girls.

Miks me oleme?

Paljude maade, sh Eesti probleemiks on naiste esindatus IKT valdkonna erialadel, see on madal. Tehnoloogilise võimekuse poolest tuntud Eestis on Eurostati andmete kohaselt kõigest 21,3% IKT valdkonnas tegutsejatest naised, mis näitab, et kuskil on klaaslagi, mis vajab ületamist. HK Unicorn Squad tegevuse eesmärk on uurida, miks tüdrukuid on vähe, miks nad kõrvale jäävad ja mil viisil saaks motiveerida tüdrukuid enam tehnikaalade vastu huvi tundma. Oleme püstitanud kaks hüpoteesi, millele loodame oma tegevusega vastuse saada:

 • Tehnoloogia on poiste ala. Tüdrukud ei ole huvitatud tehnoloogia- ja robootikaringidest.
 • Ainult tüdrukutele mõeldud ringid annavad erineva efekti võrreldes segarühmadega.

Why we exist

The problem in Estonia, as well as in many other countries, is that women are so poorly represented in the ICT area. According to the Eurostat data, in Estonia that is well known for its technological advancements, females form only 21.3% of all doers in the ICT area, indicating that they have to break through “the glass ceiling”. The purpose of HK Unicorn Squad is to investigate why the percentage of boys in the technological fields is so much higher, and find ways to motivate girls’ interest in technological careers. We have created two hypotheses to test:

 • Hypothesis 1: Technology is a boys’ field. Girls are not interested in technology and robotics.
 • Hypothesis 2: All-girls squads give a different effect, as compared to mixed squads.

Esimene kursus

Iga uus kursus alustab esimese sissejuhatava kursusega, mille üldteema on “Lava”, Igas tunnis käsitletakse ühte lava ja tehnoloogiaga seotud teemat. Tundide teemad on järgmised (järjekord võib olla erinev, va lõpupidu):

 • Heli. Kuidas jõuab heli lavalt publikusse?
 • Pilt. Kuidas teha lavale taust?
 • Valgus. Kuidas valgustada lava?
 • Animatsioon. Kuidas panna laval pilt liikuma?
 • Jõud. Kuidas tõsta laval raskeid asju?
 • Liikumine. Kuidas laval esineja liikumisele efekti lisada?
 • Eriefektid. Kuidas näha laval asju, mida seal tegelikult pole?
 • Muusika. Kuidas teha digitaalset muusikat?
 • Mootor. Kuidas ehitada pöördlava?

First course

Each new course begins with the first introductory part, the general theme of which is “Stage”. Each class deals with one topic related to the stage and technology. The topics include (the order may be different except for the graduation party):

 • Sound. How sound reaches the audience’s ears.
 • Picture. How to create the stage background.
 • Light. How to light the stage.
 • Animation. How to move images on the stage.
 • Strength. How to lift heavy things on the stage.
 • Movement. How to add effects to the movements of the person on the stage.
 • Special effects. How to see things on the stage, which are not actually there.
 • Music. How to make digital music.
 • Engine. How to build a revolving stage.

Miks ainult tüdrukud?

Senine segarühmade lahendus ei ole andnud Eestis tulemusi. Heal juhul tuleb kümne poisi kohta üks tüdruk. Seetõttu soovisime “pauku teha uut moodi” ja katsetada teistsugust lähenemist ehk siis ainult tüdrukutest koosnevate gruppidega.

Tüdrukud on sama uudishimulikud kui poisid, aga segarühmades tegutsedes jätavad nad end tihti tagaplaanile, mistõttu ei saa nad tunnis sama kogemust kui poisid. Näiteks robootikas paaris tegutsedes võtavad tüdrukud endale klotsiotsija, mitte ehitaja rolli või tehnikavahendite kasutamist vajavate ülesannete täitmisel jätavad need poiste teha, taandades end märkmete tegijaks või esitluse plakatihoidjaks. See omakorda peegeldub hilisemal tööturul, kus tarkvaratootjate seas on küll neidudest analüütikuid, disainereid ja kvaliteedikontrollijaid, kuid programmeerijate seas jääb osalus jätkuvalt alla 10%.

Kõigist ei peagi programmeerijaid saama. Tänapäeva toote- ja teenusearendus ongi erinevate distsipliinide segu. Kuid see, et pendel on niivõrd poiste poole kaldu, näitab, et miskit on valesti juba alushariduses ja mõttemaailma kujundamisel ning hilisemas eas toimuvad hackathonid või naised IT-sse programmid seda pilti ei paranda. Head lahendust pole ka kuskilt mujalt maailmast kopeerida: teemast küll räägitakse, reaalselt aga kellelgi hõbekuuli ette näidata pole.

Why all-girls squads

So far, the mixed groups solution has not given any good results in Estonia. At best, there is one girl among 10 boys in a group. Therefore, we wanted to do it in a new way and try a different approach, forming groups only for girls. Actually, girls are as curious as boys, but being in mixed groups they somehow set themselves aside in classes, so they don’t get the same experience as boys. This, in turn, is reflected in the later labour market, where there are enough women among software creators – analysts, designers and quality controllers, but their percentage among software developers is still below 10%.

Not everyone needs to become a developer. Today’s product and service development is a mixture of different disciplines. But the fact that the balance is so skewed, reveals that there’s something wrong in basic education already, also in the mentality of people, so hackathons (design sprint-like events) or “Women in IT”-projects in later life won’t change the picture. There’s no good immediate solution which we could copy using examples from somewhere else in the world. While the topic is being talked about, in reality, there’s no silver bullet.

Kuidas õppevahendite jagamise süsteem toimib?

Pakume tasuta vahendeid kõigile, kes soovivad käivitada tüdrukute tehnikaringi oma kodukohas või koolis. Vahendid sisaldavad kõiki füüsilisi vahendeid tundide läbiviimiseks kui ka videoõpetusi ja kirjalikke juhendeid.

Kõik HK Unicorn Squad tunnid on pakitud kastidesse ja iga nädal kursuseperioodi jooksul saabub iga grupini üks kast vajalike vahendite ja juhenditega. Kasti saabumise päev lepitakse iga grupiga eelnevalt kokku. Pärast tunni toimumist tullakse kastile järele ja tuuakse järgmise nädala tunni kast (see võib toimuda ka posti- või kullerteenuse kaudu) ja nii iga nädal kuni kursuse lõpuni.

Kasutuses olnud kastis asendatakse kulumaterjalid ja kast liigub järgmise grupi kätte. Selliselt tegutsedes ei ole tarvis igale grupile varuda konkreetse tunni läbiviimiseks isiklikke vahendeid, vaid toimub vahendite taaskasutus, millega lisaks rahalisele kokkuhoiule saame pidurdada mõttetut tarbimist ja olla oma ettevõtmises enam keskkonda säästev.

How to get teaching aids

We provide free resources to anyone who wants to run a girls’ tech group in a community or school. The resources include all physical facilities for conducting classes as well as video tutorials and written guides.

All HK Unicorn Squad resources for the lessons are packed in boxes, and every week throughout the course period one box with necessary tools and instructions is sent for each group. The day the box arrives will be agreed with each group beforehand. After the class, the box is picked up, and the following one is delivered for the next week. Or it can be done through a postal or courier service. And so every week, until all lessons have taken place.

In the box that was in use, all the consumables are replaced, and it will be sent to another squad. In this way, there’s no need to give each group its own personal tools for a specific lesson. Thus, the resources are recycled, which in addition to the financial savings helps to stop pointless consumption and be more environmentally friendly in our business.

Kuidas tuli nimi HK Unicorn Squad?

HK Unicorn Squad põhjus ja inspiratsioon peitub ühes sel hetkel 10-aastases tüdrukus nimega Helena Kotka. Helena on tehnikahuviline tüdruk, kellele meeldis väga robootikaringis käia. Mingitel segastel asjaoludel aga kärbiti ühel hetkel tema robootikaringis kohtade arvu ja Helena jäi ringist välja põhjusel, et ta ei ole nii aktiivne kui poisid (st on tüdruk). See ärritas Helena isa, kes otsis mõttekaaslased, et üheskoos parem lahendus leida.

HK meie nimest on seega Helena Kotka initsiaalid ja Unicorn Squad lisandus sel viisil, et Helenal oli nimevaliku hetkel seljas ükssarviku pildiga kleit ja see inspireeris väga. Lisaks eelnevale on ükssarvikud väga erilised olendid, täpselt nagu kõik meie tehnikaringi tüdrukud.

History behind our name “HK Unicorn Squad”

The reason and inspiration for the name was received from a small girl called Helena Kotka who was 10 years old at the time. Helena fancied being a member of a robotics group and in general, she loves technological stuff. However, under some confusing circumstances, the number of students in her robotics group was reduced one day, and Helena was excluded because “she wasn’t as active as the boys” (meaning she was a girl). It irritated Helena’s father, who started to look for like-minded people to find a better solution together.

Thus, “HK” means the initials of Helena Kotka, and “Unicorn Squad” was added as Helen was wearing a dress with a unicorn’s picture at the time of choosing the name, and it simply felt very inspiring. In addition, unicorns are very special creatures, just like all the girls in our tech squads.

<
>
Meist meedias
In The Media
Artiklite arhiiv
Article Archive
HK Unicorn Squad MTÜKristjani tee 474015 ViimsiEesti, EUE-mail: info@unicornsquad.ee